Δήμος Τριφυλίας: Απευθείας ανάθεση επισκευής δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας

Δήμος Τριφυλίας: Απευθείας ανάθεση επισκευής  δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας

Με την απόφαση 1188/2024 ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας» έναντι 57.345,05 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΥΗ5ΩΗΕ-9ΘΛ, αναγράφεται ότι ο κ. Λεβεντάκης «αποφασίζει:

1. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα Παναγόπουλου Ηλία, καθώς κατέθεσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και το ποσοστό έκπτωσης ήταν το μεγαλύτερο από τις κατατεθειμένες προσφορές, 3% έναντι 2% του οικονομικού φορέα Φωκάς Φραγγής-Αιμιλία Κολόκα Ο.Ε. και 0,00 %. του οικονομικού φορέα Τζικάκη Ευσταθίου.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου “Επισκευή δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.307,06 ευρώ (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα, Παναγόπουλο Β. Ηλία με έδρα Νικ. Σπέντζα, Φιλιατρά, έναντι ποσού 57.345,05 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (μέση έκπτωση 3,00%).

3. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης». 

Η.Γ.