Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση χρηματοδότησης β’ φάσης Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου

Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση χρηματοδότησης β’ φάσης Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου

Για να ολοκληρωθούν 11 υποέργα με προϋπολογισμό 241.195,81 ευρώ

«Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” της πρόσκλησης με τίτλο “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου – Β΄ Φάση” ήταν το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα στην 24η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας, για το οποίο ομόφωνα ελήφθη απόφαση έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6660/31-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης Έργων & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας αναφέρεται σχετικά: «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την με Α.Π.: 2086/15.05.2024 Πρόσκληση, με κωδικό 016 και τίτλο “Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου- Β’ φάση”, καλεί τους Δήμους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.

Η πράξη “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας” με κωδικό MIS 5037513 εντάχθηκε με την Α.Π.: 4311/1473/Α3/28.06.2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Κατά την α’ φάση ολοκληρώθηκαν τα υποέργα 10 “Υπηρεσίες προετοιμασίας και υποβολής φακέλου πρότασης” και 12 “Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”.

Ο Δήμος Τριφυλίας, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης με τίτλο “Ανοιχτά κέντρα εμπορίου- Β’ φάση”, προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για τη β’ φάση της πράξης με τίτλο “Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας”, προκειμένου να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα υποέργα. Στη β’ φάση της πράξης θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι υποέργα:

Υποέργο 1: “Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, ανακατασκευή δικτύων υποδομής, συστήματα έξυπνης πόλης (έξυπνος φωτισμός & έξυπνο πότισμα)”

Υποέργο 2: “Διαμόρφωση χώρων πρασίνου”

Υποέργο 3: “Ανακατασκευή δικτύων υποδομής”

Υποέργο 4: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης [σύστημα ασύρματης πρόσβασης – wifi (hotspots) στο διαδίκτυο – σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων]”

Υποέργο 5: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας”

Υποέργο 6: “Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων – επισκευή και ανάδειξη εξωτερικών όψεων”

Υποέργο 7: “Επισκευή και ανάδειξη εξωτερικών όψεων”

Υποέργο 8: “Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων”

Υποέργο 9: “Υπηρεσίες ενίσχυσης ομάδας έργου”

Υποέργο 11: “Υπηρεσίες παρακολούθησης υλοποίησης της πράξης”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης για τη β’ φάση ανέρχεται σε 241.195,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι: Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Τριφυλίας, στην πρόσκληση με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας» προϋπολογισμού 241.195,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» για την πρόσκληση με κωδικό 016. Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο Τριφυλίας προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2024 και δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΤΛΤΩΗΕ-ΘΝΕ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Φωτογραφία αρχείου