Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της 11ης τρεχ. μηνός άρχεται η λειτουργία της ενταύθα Δημοτικής Λαχαναγοράς. Από της αυτής ημέρας άρχεται η ισχύς και εφαρμογή της αστυνομικής διατάξεως κατά την οποίαν υπαγορεύεται η εν υπαίθρω και εν στάσει πώλησις λαχανικών και οπωρών.

-ΧΘΕΣ ο πρόσφυξ και κάτοικος του δυτικού συνοικισμού Παραλίας Αθ. Δημ. Γιαννόπουλος, οδηγών δίτροχον και διερχόμενος καθέτως προς τας οδούς Αριστομένους και Φαρών, παρέσυρε την κατ’ εκείνην την στιγμήν διερχομένην εκείθεν Ασπασίαν σύζυγον Γεωργίου Τζεγέκη εκ του δεξιού ποδός της οποίας διήλθεν ο εις των τροχών, θραυσθέντος ούτω του οστού. Ο καρραγωγεύς ετράπη επί του κάρρου του εις φυγήν, συνελήφθη όμως την επομένην και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-Ο σωφέρ Αριστ. Δορκοφίκης, οδηγών το αυτοκίνητόν του διευθυνόμενος εκ Καλαμών εις Πεταλίδιον, καθ’ οδόν και παρά την διασταύρωσιν της σιδηροδρομικής γραμμής Ασπροχώματος υπέστη επίθεσιν δια μαχαίρας του Γεωρ. Αναστ. Δρούγα, κατοίκου Χανίων Κουμουνδούρου, λόγω προηγουμένων αφορμών, της οποίας τας συνεπείας κατόρθωσε να διαφύγη αντιληφθείς εγκαίρως τας διαθέσεις του και αναπτύξας ταχύτατα του αυτοκινήτου.

Ο αποπειραθείς συνελήφθη την επομένην υπό των οργάνων του δευτέρου αστυνομικού τμήματος.