Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί ώραν 7.15 εν ταις ενταύθα φυλακαίς Αλεξανδράκη έλαβε χώραν αιματηρά συμπλοκή μεταξύ συγκαταδίκων δια λόγους μη εξακριβωθέντας απολύτως. Οι κατάδικοι Χριστοθανόπουλος Γ. και Φωτεινάκης Βασίλειος επετέθησαν κατά του συγκαταδίκου των Λάμπρου Κοτρονάρου δια καρεκλών και τον ετραυμάτισαν εις την κεφαλήν μάλλον ελαφρώς.

Εκλήθη πάραυτα ο ιατρός του λαϊκού ιατρείου Συρράκος, όστις δι’ ιατρικής εκθέσεως διέγνωσε ότι ο κτυπηθείς φέρει τραύμα μάλλον ελαφρόν παρά το ινιακόν μέρος της κεφαλής, επενεχθέν δι’ οζώδους ράβδου.

Ο διευθυντής των φυλακών Ιω. Αποστολόπουλος εις επισκεφθέντα συντάκτην μας ετόνισεν ότι οι δράσται τυγχάνουν γνωστοί ταραχοποιοί των φυλακών, πολλάκις προσαχθέντες εις το αυτόφωρον και ότι ετραυμάτισαν ούτοι τον Κοτρονάρον διότι εβαυκαλίζοντο εις την ιδέαν ότι ούτος ετύγχανεν ευνοούμενός του (του διευθυντού των φυλακών). Δέον να σημειωθή ότι χάρις εις την έγκαιρον επέμβασιν του Αποστολοπούλου, του επιστάτου Βεργινάδου και τινών φυλακισμένων απεσοβήθησαν περαιτέρω έκτροποι σκηναί.

Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις τας συνεχομένας φυλακάς Ζέρβα, όπου και τω παρεσχέθησαν ιατρικαί βοήθειαι, οι δε άλλοι δύο απεμονώθησαν.