Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας εκοινοποίησεν αντίγραφον προεδρικού διατάγματος δημοσιευθέν εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως «περί εφαρμογής της Κυριακής αναπαύσεως» καθ’ όλην την ημέραν εις τα κρεοπωλεία Καλαμών.

ΔΙΑ του διατάγματος τούτου επεκτείνεται η Κυριακή ανάπαυσις καθ’ όλην την ημέραν εις τα κρεοπωλεία Καλαμών. Εξαιρετικώς, δύναται κατόπιν αδείας της Αστυνομικής Αρχής να επιτρέπεται το άνοιγμα των κρεοπωλείων τας Κυριακάς καθ’ ωρισμένας ώρας, είτε δια τας ανάγκας καταπλεόντων εμπορικών ή πολεμικών πλοίων, είτε προς παρασκευήν μόνον του εμπορεύματος της Δευτέρας.

ΕΝ τη αδεία της Αστυνομικής Αρχής ορίζονται εις τα κρεοπωλεία εις τα οποία επιτρέπεται το άνοιγμα και οι ώραι καθ’ ας θέλουν παραμένει ταύτα ανοικτά.

-ΚΑΤΑ την χθεσινήν συνεδρίασίν της η επί των διατιμήσεων επιτροπή εκανόνισε την τιμήν του πιτυρούχου άρτου εις δραχμάς 7.20 κατ’ οκάν.

-ΤΗΝ προσεχήν Κυριακήν, εορτήν των Αγίων Πάντων, τελεσθήσεται εν τω παρά τη πλατεία του Συντάγματος Ναώ του Αγίου Δημητρίου των Αρκάδων, ένθα και η αγία εικών των Αγίων Πάντων αφιερωθείσα υπό των εν Αθήναις φιλοθρήσκων και ευγενών κυριών Ελισσάβετ Στραβοσκιάδου και Αγλαΐας Παπαφωτεινού, αρχιερατική λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεσσηνίας.