Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την απογευματινήν απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση λαβούσα δόσιν δηλητηριώδους υγρού η 40ούτις Ρουμπίνα Ηλία Νίκα, κάτοικος Καλαμών, παρά την συνοικίαν Σπανοχώρι. Η αυτόχειρ εν τη ενόρκω καταθέσει της περιγράφει ως εξής τους λόγους οίτινες την ώθησαν εις το διάβημά της.

ΑΠΟ του παρελθόντος Αυγούστου – λέγει – συνεδέθη και συνέζη έκτοτε παρανόμως μετά του συνομηλίκου της Αριστείδου Σάμιτα, όστις προ πολλών ήδη μηνών έπαυσε να της παράσχη τροφήν, μένουσα ούτω επί ολοκλήρους ημέρας νήστις. Αυτά και άλλα πολλά άλλα αίτια την ήγαγον εις την απόφασιν όπως τερματίση την ζωήν της.

Η αυτόχειρ μετεφέρθη εις την κλινικήν του Ψαρρέα όπου της παρεσχέθησαν αι πρώται βοήθειαι, μεθ’ ο μετεφέρθη εις την οικίαν της. Ήδη η κατάστασίς της δεν εμπνέει σοβαράς ανησυχίας.

-ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν ετέλεσαν τους γάμους των ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης μετά της καλλιμόρφου και χαριτοβρύτου δίδος Βούλας Κουρή. Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ο Χαρ. Λιακόπουλος, καπνοπώλης.