Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η Κοινότης Ανδρούσης ανέθεσε τον ηλεκτροφωτισμόν 50 λαμπτήρων της κοινότητος εις την εκεί Εταιρείαν Καπράλου επί τη βάσει των όρων και συμφωνιών του Υπουργείου της Συγκοινωνίας. Η ιδία κοινότης επιβάλλει τέλος 20 δραχμών εφ’ ενός εκάστου τετραγωνικού μέτρου επί της κεντρικής πλατείας, επί δε των λοιπών πλατειών δραχ. 10 κατά τετραγωνικόν μέτρον.

ΩΣΑΥΤΩΣ η Κοινότης Ανδρούσης επιβάλλει δια μίαν κοινοτικήν περίοδον φόρον επί των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων εν τη περιφερεία της κοινότητος 20% επί του αντιστοίχου δημοσίου φόρου.

ΕΠΙΣΗΣ εψήφισε πίστωσιν δραχμών 2.000 δι’ αγοράν τεσσάρων ψεκαστήρων προς καταπολέμησιν της ψωριάσεως των συκοδένδρων καθώς επίσης η αυτή Κοινότης Ανδρούσης  εξουσιοδότησε τον επαρχιακόν ταμίαν ίνα αποσύρη τας εν τη Εθνοτραπέζη καταθέσεις της δια την εξόφλησιν διαφόρων υποχρεώσεών της.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Πανυπερίου απεφάσισε την κατασκευήν δημοσίας οδού από της θέσεως «Άγιος Σωτήρα του χωρίου Πέρα μέχρι Πεταλιδίου», δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων της κοινότητος.