Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η Τράπεζα Αθηνών εργάζεται μεθοδικώς και συντόνως δια την τακτοποίησιν των λογαριασμών της Τραπέζης Μεσσηνίας και την παρασκευήν της εισπράξεως των οφειλομένων εις ταύτην.

ΤΟ εισπραχθέν μέχρι τούδε ποσόν είναι πλέον ή επαρκές δια την προσωρινήν διανομήν εις τους μέχρι δραχ. 10.000 καταθέτας. Θα επακολουθήση η προς τους λοιπούς καταθέτας διανομή.

ΑΥΤΗ δεν κατέστη δυνατόν να συγχρονισθή μετά της των μικροκαταθετών, διότι λόγω της κρατούσης οικονομικής κρίσεως αι εισπράξεις είναι περιωρισμέναι. Υπολογίζεται ότι τον Σεπτέμβριον θ’ αρχίσουν ικανοποιητικαί εισπράξεις.

ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η παροχή δανείων υπό της Τραπέζης Αθηνών εις τους άνω των δραχμών 10.000 καταθέτας επί εγγυήσει της καταθέσεώς των.

-ΧΘΕΣ την εσπέραν συνήλθεν εις μακράν συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον και συνεζήτησε επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων. Μετά μακράν συζήτησιν το συμβούλιον απεφάσισεν όπως επιβάλη φόρον επί των γεωργικών προϊόντων των μη εισαγομένων εις την δημοτικήν λαχαναγοράν. Μετά την εξάντλησιν του θέματος τούτου το συμβούλιον διέκοψε την συνεδρίασίν του.