Ταυτότητα

Ιδιοκτήτης: “ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ”

ΑΡ. ΓΕΜΗ 015023545000

Δικαιούχος του ονόματος (domain name): ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Νικόλαος Παπανικολόπουλος
ΑΦΜ: 099501864 – ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διεύθυνση: Σταδίου 60Α, 24100 Καλαμάτα
Τηλ. επικοινωνίας: 27210 22155 – 22355 – 22391
email: news@tharrosnews.grreception@tharrosnews.gr

Url: www.tharrosnews.gr

Διευθύντρια σύνταξης της ιστοσελίδας:
Αλεξάνδρα Αποστολάκη

Διευθυντής – Διαχειριστής της ιστοσελίδας:
Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/334

Η «ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ» δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπος
συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης
Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό
διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο
το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια
του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την
αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.