Με σοβαρές παρατηρήσεις συζητείται απόψε στο Δ.Σ. Τριφυλίας η προσωρινή παραλαβή του Βιολογικού της Κυπαρισσίας

Με σοβαρές παρατηρήσεις συζητείται απόψε  στο Δ.Σ. Τριφυλίας η προσωρινή παραλαβή του Βιολογικού της Κυπαρισσίας

Εξόχως σοβαρές και με τεράστιες προεκτάσεις είναι οι παρατηρήσεις μελών της επιτροπής παραλαβής της εργολαβίας «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας», οι οποίες θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της αποψινής συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας, που ξεκινά στις 7.00, και έχει ως τίτλο «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας».
Στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού της Κυπαρισσίας τρία μέλη της επιτροπής παραλαβής έχουν κάνει εγγράφως πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Αυτές έχουν να κάνουν με τη σκοπιμότητα και την ποσοτική χρήση των μεταλλικών πετασμάτων αντιστήριξης παρειών χάνδακος.
Για, δε, τις παρατηρήσεις τους αυτές έλαβαν υπόψη το σχετικό πρωτόκολλο χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους, της αρμόδιας επιτροπής, στο οποίο χαρακτηρίζεται αυτό ως γαιώδες – ημιβραχώδες σε ποσοστό 50 ως 60% και βραχώδες σε ποσοστό 40 ως 50%. Δηλαδή, πρόκειται για συνεκτικό και όχι για χαλαρό γαιώδες έδαφος, στο οποίο θα ήταν επιβεβλημένη η επιλογή μίας ενδεδειγμένης τεχνικής αντιστήριξης.
Ακόμη, έλαβαν υπόψη το σχετικό Π.Δ. και σχετική βιβλιογραφία, στα οποία αναλύονται διάφορες τεχνικές οικονομικότερες από την επιλεγείσα, οι οποίες είναι εξίσου αποτελεσματικές, το μακροσκοπικό έλεγχο της περιοχής των έργων, από τον οποίο δεν προέκυψε διαπίστωση της αναγκαιότητας χρήσης μεταλλικών πετασμάτων, και το γεγονός ότι στο φάκελο του έργου δεν υπήρχε ούτε προσκομίστηκε στην επιτροπή σχετικό αποδεικτικό υλικό, αλλά ούτε η επιστημονική τεκμηρίωση της χρήσης των μεταλλικών πετασμάτων.
Σημειώνεται πως ο ανάδοχος του έργου ζήτησε και ενσωματώθηκαν στο πρωτόκολλο, χωρίς αυτό να δηλώνει αποδοχή από μέρους της επιτροπής, αιτήματα – οικονομικές απαιτήσεις του για αποζημίωση για την περίοδο λειτουργίας του έργου από το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι την παραλαβή της Ε.Ε.Λ. για χρήση από τη ΔΕΥΑΚΥ και τακτοποίηση ανεξόφλητων λογαριασμών, που συνολικά εκτιμάται πως αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 400.000 ευρώ!
Για τις παρατηρήσεις ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση ζητώντας να απαλειφθούν τελείως από το πρωτόκολλο, όμως κανένα από τα μέλη της επιτροπής που τις έκαναν δεν το αποδέχεται.
Ωστόσο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας – Τμήμα πρ. Τ.Υ.Δ.Κ. συμφωνεί με το περιεχόμενο της ένστασης του αναδόχου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να την δεχθεί και να εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής χωρίς τις παρατηρήσεις.
Οι παρατηρήσεις, όμως, σε απόλυτους αριθμούς, σημαίνουν πως ο Δήμος, σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής που τις έκαναν, επιβαρύνθηκε σημαντικά από τα μεταλλικά πετάσματα!

Του Ηλία Γιαννόπουλου