Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΧΘΕΣ το εσπέρας εις τα γραφεία των Γεν. Αποθηκών συνήλθεν η καθορισθείσα παρά του Αυτονόμου Οργανισμού επιτροπή και συνεζήτησεν επί του ζητήματος της κατασκευής εν τη περιφερεία του Νομού σταφιδαποθηκών του αυτονόμου οργανισμού, λαβούσα σχετικάς αποφάσεις. Εις την σύσκεψιν έλαβε μέρος και ο αφιχθείς προχθές το εσπέρας επί τούτων εκ Πατρών χημικός γεωπόνος και καθηγητής της Δενδροκομικής Σχολής Πατρών Ν. Ρουσόπουλος.

-ΧΘΕΣ υπεβλήθη εις την Νομαρχίαν προς έγκρισιν παρά της Διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας τροποποιείται το πρώτον και δεύτερον άρθρον της αστυνομικής διατάξεως περί αριθμήσεως των εν τη πόλει παντός είδους φορτηγών και επιβατικών αμαξών εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, υποχρεουμένων δια δε ταύτης των ιδιοκτητών να φέρωσιν επί των αυτοκινήτων ανελλιπώς τους γενικούς των μητρώων αριθμούς.

-ΧΘΕΣ εις τον Εμπορικόν Σύλλογον ελήφθη τηλεγράφημα του πρωθυπουργού Παγκάλου και του υφυπουργού των Εσωτερικών Βογοπούλου εις απάντησιν σχετικού τηλεγραφήματος του Συλλόγου, δια του οποίου τονίζεται ότι η Εμπορική Σχολή Καλαμών δεν θα καταργηθή.