Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ εις τον Πειραιά υπό των οργάνων της Ασφαλείας ο δολοφόνος του εκ Καλαμών Δημοσθένους Οικονομοπούλου, Μιχ. Κακαβάς, κατόπιν ενδελεχών προσπαθειών της Αστυνομίας. Ο συλληφθείς ομολογήσας την ταυτότητά του και μεταφερθείς εις την Αστυνομίαν ουδεμίαν απολύτως προσπάθειαν κατέβαλε δια να αποκρύψη την ενοχήν του, ομολογήσας απεριφράστως ότι αυτός εφόνευσε τον Οικονομόπουλον.

ΚΑΘ’ α πληροφορούμεθα ο νεαρός δράστης του στυγερού εγκλήματος είπεν ότι ο φονευθείς τον επολιόρκει από καιρού έχων ασελγείς σκοπούς, επροκάλεσε μάλιστα μετ’ αυτού κάποτε και επεισόδιον, ένεκα του οποίου διέκοψαν και τας τυπικάς σχέσεις ας είχον. Έκτοτε οι σχέσεις των απεκατεστάθησαν.

ΤΗΝ νύκτα του φόνου –είπεν ο δράστης – ο Δημοσθένης Οικονομόπουλος του είπε: «Έλα εις το σπίτι μου όπου έχω μία γυναίκα να γλεντήσωμε. Εγώ επείσθην εις αυτά που μου είπε και μετά το μεσονύκτιον επήγα και εκτύπησα εις το σπίτι του. Μου άνοιξε σηκωθείς από το κρεβάτι.

ΕΙΣΗΛΘΑ εις το δωμάτιόν του, αλλά δεν είδα καμία γυναίκα. Τον ηρώτα και αντί απαντήσεως μου είπε “τώρα δε μου γλυτώνεις”. Με ηπείλησε δε και με περίστροφον. Κατόπιν της απειλής εφάνην ότι ενέδωκα και έβγαλα το ένα μου υπόδημα. Όταν όμως τον είδα ότι καθησύχασε και επίστευσεν ότι θα του παρεδιδόμην, ευρήκα την ευκαιρίαν να τον κτυπήσω με το ξυράφι, το οποίον είχα μαζί μου. Το πρώτο κτύπημα το έδωκα εις την κεφαλήν. Τότε με επυροβόλησεν, αλλά το περίστροφόν του έπαθεν αφλογιστίαν. Επηκολούθησε πάλη. Κατόρθωσα να τον κτυπήσω εκ νέου, διαρκούσης αυτής και τον εφόνευσα».