Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΜΕΓΑΛΗ συγκίνησις εις τους μοντέρνους κοσμικούς κύκλους επί τη πληροφορία ότι αι κατά τον δημόσιον χορόν εμφανίσεις θα είναι πολύ ενδιαφέρουσαι, όχι μόνον απόψεως ποσού, αλλά και ποιού χάρις εις τας παρά των ακτιονίστ καταβληθείσας προσπαθείας.

-ΟΙ κομψοί σεβαλιέ υπόσχονται να παίξουν σπουδαιότατον ρόλον χάρις εις τα νέα των φράκα, που καθώς βεβαιούν είναι ντερνιέ κρι.

-ΑΙ μπερτινίζουσαι πρόκειται να καταλάβουν εν θεωρείον της αριστεράς πλευράς οπόθεν θα εκτοξεύσουν τους μύδρους των εναντίον του κόσμου και προ παντός κατά των ομοφύλων των, τας οποίας επί ημέρας τώρα κατηγορούν.

-ΟΙ μποέμ είναι ενθουσιασμένοι με εν παρά την πλατείαν του Άρεος εξοχικόν κέντρον, «Αγκαλιά της Νεράιδας». Εις το κέντρον αυτό βεβαιούν ότι επανεύρον όχι μόνον την ησυχίαν των αλλά και την χαράν των.

-ΕΙΣ τον αντιβραχίονα από εβδομάδος έπαυσαν να εμφανίζονται οι επαναστατικές αιγκρετίτσες φόβω συσχεθείσαι εκ των απειλών των απαρνητών της ζωής. Τοιουτοτρόπως και το «Πανελλήνιον» καθίσταται αδύνατον να ανασχηματίση τους κύκλους του, τους τόσον επικινδύνους. -Ο κομφερανσιέ ο οποίος δεν ημπορεί να ανεχθή την κατάστασιν αυτήν, υπόσχεται να θέση εντός των ημερών τέρμα εις την φοβίζουσαν αοριστίαν