Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΜΕ την χθεσινήν λιακάδα παρετηρήθη στην Παραλίαν αρκετή συγκέντρωσις αναμίξ ωραίου και ασχήμου φύλου. Μεταξύ των άλλων έκαμεν ηλιοθεραπείαν και κάποιος νεαρός τραπεζικός, το στόμα του οποίου δεν αφήκε κανένα ακοτσομπόλευτον. Κατά ανακοινώσεις ενός ασπόνδου φίλου του, τελευταίως έπαθε από αρθρίτιδα, λόγω των συχνών περιπάτων του κατά μήκος της κεντρικής μας λεωφόρου.

-ΟΙ θαυμασταί του Βάκχου καθ’ εκάστην πληθύνονται. Τελευταίως προσετέθη εις αυτούς και η γνωστή θορυβώδης παρέα των Δουκών και Μαρκησίων, η οποία οδηγουμένη από τον Δούκα της Σαβοΐας κάθε βράδυ προσφέρει θυσίαν εις το θυσιαστήριον του Μπάρμπα Κώστα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την μεσημβρίαν εις το χωρίον Πιλαλίστρα της Μεσσήνης ο Γ. Χορταρέας έχων χρηματικάς διαφοράς μετά του αδελφού του Ηλία, επυροβόλησε κατ’ αυτού ανεπιτυχώς δις. Επίσης επυροβόλησεν και κατά της παρατυχούσης εκεί συζύγου του Παναγ. Χορταρέα ανεπιτυχώς τρις. Ο δράστης συλληφθείς αποστέλλεται υπό συνοδείαν προς τον Εισαγγελέα.

-ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα άγνωστοι εισελθόντες εις το παρά την κάτω πλατείαν ζαχαροπλαστείον Μ. Κοσμοπούλου αφήρεσαν περί τας πεντήκοντα δραχμάς χωρίς να θίξωσιν άλλο τι. Η θύρα του ζαχαροπλαστείου φαίνεται παραβεβιασμένη.