Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


ΣΗΜΕΡΟΝ την πρωίαν θα τελεσθή εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Υπαπαντής μετά πάσης μεγαλοπρεπείας χοροστατούντος του Σου Μητροπολίτου ετήσιον υπέρ των πεσόντων εις τους πολέμους μνημόσυνον. Κατ’ αυτό θα παραστώσιν άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, ο δήμαρχος και το δημοτικόν συμβούλιον εν σώματι. Εν τη σολέα εστήθη από χθες της εσπέρας μεγαλοπρεπές κενοτάφιον με φοινικοειδή και ελληνικάς σημαίας, εν τω μέσω δε θα τοποθετηθεί ο δίσκος των κολλύβων.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την 11ην νυκτερινήν οι Γ. Γιαννακουρέας, Εμμ. Ροδίτης, Γ. Καβαλλιεράτης, Ευάγγ. Παπασταθόπουλος, Γ. Δεληγιάννης και Κ. Χριστόπουλος εν μέθη διατελούντες συνεπλάκησαν μεταξύ των και διετάραξαν την κοινήν ησυχίαν. Εκ τούτων συνελήφθησαν οι τρεις πρώτοι οι οποίοι χθες παρεπέμφθησαν εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον.

-Η χθεσινή των κινηματογράφων συνεκέντρωσε πολύν κόσμον προεξάρχοντος πάντοτε του ωραίου φύλου, το οποίον κατέλαβε τα επικαιρότερα σημεία προκειμένου να μη παραμείνη ασυγκίνητον προ των εκπλήξεων των χειραφετημένων ομοφύλων του.