Πριν 94 χρόνια


ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να αποστέλλωνται προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην χειροτεχνήματα ωραία και μεγάλης αξίας δια την γεννησομένην μεγάλην φιλανθρωπικήν αγοράν, αι εκ της οποίας εισπράξεις θα διατεθούν υπέρ της Σχολής των Απόρων Παίδων.

Η εν λόγω αγορά θα γίνη εντός ολίγου, ευθύς δ’ ως συγκεντρωθούν και τα υπολειπόμενα προς συμπλήρωσιν αντικείμενα. Τούτων την αποστολήν δέον να επισπεύσουν αι κυρίαι και δεσποινίδες δια την ταχυτέραν διοργάνωσιν της φιλανθρωπικής αγοράς.

  • ΠΟΛΥ θα φορεθούν εφέτος οι φούστες και καζάκες. Το μανίκι μακρύ η δε άκρη γαρνιρισμένη με το ίδιο κέντημα της καζάκας. Γιακάς κλειστός με μικρά μικροκουμπιά  εμπρός. Η καζάκα εις το κάτω μέρος με ένα κέντημα Μπουκλό, κεντημένο με φλος. Εις την μέσην μία στενή δερμάτινη ζώνη με μια αγκραφούλα αρζαντάν εμπρός.

Η φούστα κατ’ αποστάσεις πλισέ της μηχανής. Έτσι παρουσιάζεται ένα ωραίο κουστουμάρισμα με το οποίον ξετρελαίνονται τώρα στα κέντρα της Μόδας.

Η ΣΙΚ