Πριν 94 χρόνια


 ΚΑΤΑ χθεσινάς πληροφορίας εξ Αθηνών εγκατελείφθη κάθε σκέψις περί επεκτάσεως και εν Καλάμαις του θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων.

  • ΠΡΟΣ τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην εξακολουθούν αποστελλόμενα διάφορα αντικείμενα δια την φιλανθρωπικήν αγοράν, τα οποία  θα διατεθούν υπέρ της Σχολής των Απόρων Παίδων.
  • ΑΝΕΥΡΕΘΗ παρά την Αγίαν Τριάδα έκθετον βρέφος θήλυ, φέρον σημείωσιν ότι ονομάζεται Βασιλική. Τούτο παρεδόθη εις το Δημαρχείον ίνα ληφθή μέριμνα δια την διατροφήν του.
  • ΤΟ Υπουργείον Γεωργίας επέστρεψε τα ψηφίσματα των κοινοτικών συμβουλίων Κυπαρισσίας και Ραχών, δια των οποίων εζητείτο η εφαρμογή και εις τας περιφερείας των, των δακοκτόνων μέτρων. Επί τούτοις συνιστά όπως μεταβή επί τόπου ο νομογεωπόνος και υποδείξη εις τα κοινοτικά συμβούλια των τέων Δήμων Κυπαρισσίας, Εράνης και Πλαταμώδους ότι, προκειμένου να αποφασίση το ταμείον ελαίας του Υπουργείου Γεωργίας την καταπολέμησιν του δάκου των ελαιών και εφέτος εις τας άνω περιφερείας, πρέπει να αποδεχθούν την πρόσθετον φορολογίαν επί του ελαίου και των ελαιών η πλειοψηφία ενός εκάστου των τέων Δήμων, κοινοτικών συμβουλίων.