Πριν 94 χρόνια


ΚΑΤ’ ασφαλείς πληροφορίας μας η επιτροπή θέλει παραδώση δια του προέδρου της Χασιώτη την έκθεσίν της εις τον Αυτόνομον Σταφιδικόν Οργανισμόν εντός εβδομάδος από σήμερον. Εν τη εκθέσει θα υποστηρίζονται οι λόγοι δι’ ους αύτη φρονεί ότι αντί Σταφιδικού Ινστιτούτου δέον να ιδρυθούν πειραματικοί σταθμοί εις διάφορα πελοποννησιακά κέντρα.

ΣΧΕΤΙΚΩΣ πληροφορούμεθα ότι ο πρόεδρος της Ενώσεως των Συνεταιρισμών Τριφυλίας Ν. Δεληγιάννης εδήλωσε προς την επιτροπήν κατά την εν Γαργαλιάνοις μετάβασίν της ότι η Ένωσις προσφέρει δωρεάν εις τον Αυτόνομον 40 στρέμματα γης ευφορωτάτης προς ίδρυσιν εν Γαργαλιάνοις όχι μόνον πειραματικού, αλλά και αγροκηπίου. Εις ομοίαν δήλωσιν προέβη και ο πρόεδρος της Κοινότητος Φιλιατρών.

-Ο θηλυκόκοσμος επέδραμε χθες εναντίον των καταστημάτων του νεωτερισμού, προκειμένου να κάμη τας απαραιτήτους προμηθείας του. Ούτω τας απογευματινάς ώρας η λεωφόρος Αριστομένους παρουσίασεν εξαιρετικόν θέαμα, με ηρωίδας πλείστας όσας. Η κίνησις παρετάθη μέχρι των νυκτερινών ωρών οπότε εγένετο η συνεδρίασις του ομίλου των χειραφετημένων, την οποίαν παρηκολούθησαν και ελάχιστοι κλητοί εκ του ασχήμου φύλου, με γνώμην πάντοτε συμβουλευτικήν.