Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ 7ην Μαΐου εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής πανηγυρίζει εν Κορώνη ο φερώνυμος ναός της Ελεηστρίας εις μνήμην της ανευρεθείσης θαυματουργού εικόνος. Η τελεσθησομένη εφέτος πανήγυρις επί τη μνήμη της Αγίας και θαυματουργού εικόνος προμηνύεται λαμπροτέρα και πολυπληθεστέρα των άλλων ετών και ένεκα της εποχής του έτους και ένεκα των αφθόνων μέσων της θαλασσίας συγκοινωνίας δια των δύο ατμοπλοίων των αδελφών Ξαρχάκου και Μουκάκου και Σία των περιπλεόντων καθ’ εκάστην τον Μεσσηνιακόν κόλπον, άτινα θα διευκολύνουν την ταχείαν μεταφοράν των προσκυνητών.

ΕΛΗΦΘΗ πρόνοια όπως τα ατμόπλοια ταύτα εκτελέσωσι διπλούς πλόας την παραμονήν, την ημέραν της πανηγύρεως και την επομένην, ίνα διευκολυνθή η μεταφορά των προσκυνητών και η εντός της αυτής ημέρας μετάβασις εις Κορώνην και επιστροφή των εκ των πλησίων παραλίων πόλεων και χωρίων προσκυνητών εις τας πόλεις και τα χωρία των.

ΔΙΑ της ταχείας και πυκνής αυτής θαλασσίας συγκοινωνίας παρέχεται εις τους κατοίκους των παραλίων του Μεσσηνιακού κόλπου η ευκαιρία να προσέλθωσιν εις προσκύνημα της Αγίας και θαυματουργού εικόνος της Ελεηστρίας, της δια θείου θαύματος ανευρεθείσης και συγχρόνως να κάμουν θαυμασίαν θαλασσίαν εκδρομήν μέχρι Κορώνης και θαυμάσωσι τας φυσικάς καλλονάς.