Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ παρελθούσαν Δευτέραν η Αγγελική Τσαφούλια ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας την χαριτωμένην μικράν κόρην του Γεωργίου Χοντζέα, δόσασα εις αυτήν το όνομα Δημητρούλα. Εις τους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα να τοις ζήση.

-ΧΘΕΣ υπεβλήθη εις την Αστυνομίαν η έκθεσις των ενεργησάντων την νεκροψίαν επί του πτώματος του φονευθέντος προχθές Δικαίου Μπαθρέλου ιατρών Κροντήρη και Βενιζέλου εκ της οποίας αποδεικνύεται ότι ούτος εφονεύθη πληγείς δια μαχαίρας εις αρκετόν βάθος, διατρηθέντος του πνεύμονος, πράγμα το οποίον απεκαλύφθη εκ της προόδου των ανακρίσεων εξ ων σαφώς προέκυψεν ότι ναι μεν ο φονευθείς επυροβολήθη δις παρά του Μπαρδουνιώτη άνευ όμως αποτελέσματος, ότι δε ο Μπαθρέλος εκτυπήθη τότε δια μαχαίρας παρά των ανηκόντων εις την παρέαν του Μπαρδουνιώτη. Η πράξις εκ της προόδου των ανακρίσεων βαρύνει τον Κωνστ. Κυριακέαν, ο οποίος απετέλει μέλος της παρέας του Μπαρδουνιώτη. Ούτος κληθείς εις την Αστυνομίαν, μετά την ανάκρισίν του εκρατήθη.

-ΑΠΟ χθες ήρχισαν αι διατρητικαί εργασίαι εις την πλατείαν 23ης Μαρτίου προς ανόρυξιν αρτεσιανιού. Το συνεργείον μετά δρατηριότητος εργάζεται υπό την επίβλεψιν μηχανικού, κρατεί δε βεβαιότης ότι θα ανευρεθή ύδωρ όχι εις πολύ βάθος. Εις τον προϋπολογισμόν του Δήμου του οικονομικού έτους 1926 – 27, επί του οποίου θα συζητήση την προσεχή εβδομάδα το δημοτικόν συμβούλιον, αναγράφεται πίστωσις 60.000 δραχμών δια δοκιμαστικάς γεωτρήσεις.