Πριν 94 χρόνια


ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Καστανίων επέβαλε δια το τρέχον λογιστικόν έτος 1926 – 1927 άμεσον γενικόν έρανον εις τους κατοίκους της κοινότητος, αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως εκάστου, δια την επισκευήν του διδακτηρίου της κοινότητος και του ναού του χωρίου Πολυσταρίου.

-ΕΝ Ασλάναγα απωλέσθη αγελάς χρώματος κοκκίνου και αναστήματος μετρίου. Ο ευρών παρακαλείται όπως την παραδώση εις το Αγρονομέιον Θουρίας και αμειφθήσεται.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Αβραμιού επέβαλεν υποχρεωτικόν έραναν 2% επί των ακαθαρίστων εισοδημάτων των κατοίκων της κοινότητος δια την κατασκευήν γεφύρας επί του ποταμού Μουρτιά.

-ΟΙ εν ταις ενταύθα Φυλακαίς κρατούμενοι ευγνωμονούσι τον Σταμάτην Εφέσιον, όστις δια του αντιπροσώπου του Αριστ. Πανταζοπούλου, βοηθουμένου και από κυρίας του Φιλοπτώχου Συλλόγου, διένειμεν εις αυτούς διάφορα είδη τροφίμων κατά το Πάσχα, τούτο δ’ επαναλαμβάνη κατ’ έτος.

-ΣΗΜΕΡΟΝ εις τον Αμερικανικόν Κινηματογράφον «Το θαύμα των Λύκων. Η μεγαλυτέρα ταινία της γαλλικής παραγωγής 1925. Έναρξις 10.00 μ.μ.