Πριν 94 χρόνια


ΥΠΟ τους πενθίμους ήχους της Φιλαρμονικής και την γενικήν εκδήλωσιν θλίψεως εγένετο χθες η κηδεία του αποβιώσαντος καπνοβιομηχάνου Ευστ. Καρέλια, παρακολουθούντος την εκφοράν του πολλού κόσμου. Επί της σορού του εκλιπόντος πολλοί στέφανοι κατετέθησαν. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου. Τας ταινίας του φερέτρου ανείχον οι Ι. Σταματελάκης, βιομήχανος, Θ. Δούσης, ιατρός, Π. Κωστόπουλος, μεγαλέμπορος και Χρ. Σκιάς καπνέμπορος.

-ΟΙ ενταύθα Καπνοβιομήχανοι κατέθεσαν εις τον Σύλλογον των Κυριών δραχ. 400 αντί στεφάνου και εις μνήμην του αποβιώσαντος συναδέλφου των Ευστ. Καρέλια.

-Η Ελένη Αλεξ. Παγκάρα ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένον θυγάτριον του χημικού Αλεξ. Φορτούνα, δώσασα εις αυτό το όνομα Πολυξένη. Εις τους γονείς και την ανάδοχον ευχόμεθα να τοις ζήση.

-ΣΗΜΕΡΟΝ την 10ην π.μ. τελούνται εν Μεσσήνη τα εγκαίνια του αρτισυστάτου Υποκαταστήματος της Τραπέζης Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως Α.Ε.