Πριν 94 χρόνια


ΠΡΟΣ πάντας τους οπωσδήποτε συμμερισθέντας του πένθους μας επί τω θανάτω του πεφιλημένου αδελφού ημών και θείου Ευσταθίου Καρέλια, εκφράζομεν τας θερμάς ευχαριστίας μας. Οικογένεια Γ. Καρέλια.

-ΠΡΟΧΘΕΣ ο Σύλλογος Αλληλοβοηθείας των εν Καλάμαις Απεκατεστημένων Αλαγωνίων εώρτασε την επέτειον του σωματείου, του οποίου τα μέλη εκκλησιάσθησαν εις το παρεκκλήσιον των Αγίων Αναργύρων, όπου ετελέσθη η θεία λειτουργία. Τα μέλη παρεκάθησαν εις κοινόν γεύμα υπό τους ήχους της μουσικής μπάντας, παραταθέν μέχρι της εσπέρας, οπότε επανέκαμψαν έχοντα επί κεφαλής την Φιλαρμονικήν.

-ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ αι εργασίαι της προεκτάσεως της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Μαραθουπόλεως. Τα σχετικά έχουν υποβληθή εις την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου προς έγκρισιν, ήτις είναι υποχρεωτική. Η χάραξις της γραμμής έχει περατωθή μέχρι Μαράθου.

-ΕΙΣ την Βρωμόβρυσιν της Εύας ιδρύθη ποδοσφαιρικός σύλλογος, γενομένων δ’ αρχαιρεσιών εξελέγη πρόεδρος ο ιδρυτής του Συλλόγου Αλ. Γεωργουλόπουλος, γραμματεύς ο Ηλ. Σταυρόπουλος, ταμίας ο Μιχ. Φασιλάκης, έφορος ο Κωνστ. Γεωργουλόπουλος και κοσμήτωρ ο Θεόδ. Σταυρόπουλος. Οι επιθυμούντες να εγγραφώσι μέλη του Συλλόγου ας αποτείνωνται εις τον ταμίαν τούτου Μιχ. Φασιλάκην.