Πριν 94 χρόνια


Η Εμπορική Τράπεζα θέτει από 15 Μαΐου εις την διάθεσιν του κοινού ειδικόν χρηματοκιβώτιον τελειοτάτου συστήματος περιέχον 44 διαμερίσματα προς ενοικίασιν δια χρεώγραφα και παντός είδους τιμαλφή αντικείμενα. Έκαστον διαμέρισμα ανοίγει δι’ ιδιαιτέρας κλειδός του δικαιούχου τη συμπράξει της υπηρεσίας της Τραπέζης. Πληροφορίαι παρά τω ειδικώ Τμήματι.

-ΠΡΟΧΘΕΣ ενηργήθη η προκηρυχθείσα υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας δημοπρασία δια την ανύψωσιν του παρά το Λιθωμένο Φείδι φράγματος. Το έργον ανέλαβεν ο εργολάβος Κ. Σταυριανέας, μειοδοτήσας 6,70% έλαττον του προϋπολογισθέντος ποσού των δραχμών 200.000.

-ΚΑΤΑ χθεσινάς εξ Αθηνών πληροφορίας εντός της προσεχούς εβδομάδος αναχωρεί το καταρτισθέν υπό του υπουργείου Συγκοινωνίας συνεργείον δια την χάραξιν της σιδηροδρομικής γραμμής Μαράθου – Πύλου.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Γαργαλιάνων ότι εσημειώθησαν εκεί δύο νέα κρούσματα οστρακιάς, προσβληθέντων του οκταετούς Δημ. Παρασκευοπούλου και της μικράς Γιαννούλας θυγατρός Βασ. Γεωργιοπούλου. Τα κρούσματα είναι ελαφριάς μορφής.