Πριν 94 χρόνια


ΧΘΕΣ οι κατελθόντες εξ Αθηνών υδραυλικοί μηχανικοί της εταιρείας Λαφλύ, καθ’ όλην την ημέραν συνοδευόμενοι υπό της εκ δημοτικών συμβούλων καταρτισθείσης επιτροπής, επεσκέφθησαν διάφορα μέρη και εξήτασαν δια την εξεύρεσιν πηγών προς ύδρευσιν της πόλεως.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Μπούγα της Ανδανείας δια ψηφίσματός του εκφράζει ευχήν προς την κυβέρνησιν δια την εγκατάστασιν εν τη κοινότητι τηλεφωνικού σταθμού προσφερόμενον να καταβάλη τα απαιτηθησόμενα έξοδα της μεταφοράς των υλικών της εγκαταστάσεως.

-ΑΙ προπονήσεις των αθλητών δια τους αποφασισθέντας να τελεσθούν τον προσεχή μήνα αθλητικούς αγώνας εξακολουθούν εις το γυμναστήριον του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Ελπίζεται ότι εις τους αγώνας θα δηλώσουν αρκετοί συμμετοχήν.

-ΕΙΣ τα Φιλιατρά κατά χθεσινάς πληροφορίας απεβίωσαν εξ οστρακιάς η Ελένη Ηλιοπούλου ετών 14, Αναστ. Καψαλιάρης ετών 6, Βασιλική Καλτσή ετών 4, Ηλίας Πάτσας και Παν. Κόλιας ετών 2.