Πριν 94 χρόνια


Η φωτεινή ταμπέλα του Δημαρχείου η προωριζομένη δια το φαρμακείον της διανυκτερεύσεως παρουσιάζει από τινός θέαμα κωμικοτραγικόν. Έχει διαρκώς το αυτό φαρμακείον και έτσι οι έχοντες ανάγκην αναστατώνουν την νύκτα φαρμακεία και φαρμακοποιούς.

-Ο Ιωάννης Νινιός, αρχίατρος και δις Χρυσούλα Παν. Ρεμπουτζάκου, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.

-ΧΘΕΣ την πρωίαν ενηργήθη παρά της Αστυνομίας εξέτασις των σταθμών των παντοπωλείων και λοιπών καταστημάτων της πόλεως τα οποία ευρέθησαν εν τάξει.

-ΤΟ Υπουργείον Στρατιωτικών παρήγγειλε την Νομαρχίαν να μη παραδοθώσι εις τον αναδειχθέντα  πλειοδότην τα εκποιηθέντα δύο ιστορικά πυροβόλα του φρουρίου Μεθώνης, αλλά να διατηρηθώσιν ως ιστορικά κειμήλια.

-Η Κοινότης Βλαχοπούλου συνεισέφερε προς ενίσχυσιν του ενταύθα Φιλοπτώχου Συλλόγου Κυριών δραχμάς εκατόν.

-ΑΦΙΚΕΤΟ εις την πόλιν μας ο δις λαβών το βραβείον του Μαραθωνείου Δρόμου εν Αθήναις Μεσσήνιος Μανωλόπουλος.