Πριν 94 χρόνια


ΟΙ κατελθόντες εξ Αθηνών υδραυλικοί μηχανικοί της αυστριακής εταιρείας Λαφλύ επεσκέφθησαν διαφόρους πηγάς προς εξακρίβωσιν του συμφεροτέρου τρόπου της υδρεύσεως της πόλεως. Και όσον μεν αφορά τα ύδατα του Πηδήματος τα οποία είναι άφθονα εις ποσότητα, δεν εθεωρήθη παρ’ αυτών συμφέρουσα η εκείθεν ύδρευσις της πόλεως, καθότι χαμηλότερου όντος του εκεί εδάφους θα παρίστατο ανάγκη ανυψώσεως των υδάτων, πράγμα το οποίον λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποστάσεως θα απήττει μεγάλας δαπάνας.

ΟΙ μηχανικοί εκ των επιτοπίων εξετάσεων και άλλων πηγών εγγυτέρων προς την πόλιν φαίνονται αποκλείνοντες μάλλον προς την γνώμην ότι η ύδρευσις της πόλεως δύναται να γίνη δια της περισυλλογής των υδάτων της Αλαγονίας εις ωρισμένον σημείον και της επί κεντρικής ανωρύξεως αρτεσιανών φρεάτων.

ΕΚ των ανωτέρω παρατηρήσεών των οι εν λόγω μηχανικοί επανακάμπτοντες εις Αθήνας θέλουν συντάξη την έκθεσίν των, την οποίαν θ’ αποστείλουν προς τον δήμαρχον. Το ζήτημα της υδρεύσεως της πόλεως αναγνωρίζεται ήδη ως το πρώτιστον και μεγαλύτερον έργον. Δια τούτο δε η μετά του δημάρχου μεταβαίνουσα εις Αθήνας επιτροπή εκ δημοτικών συμβούλων θέλει εργασθή σχετικώς προκηρύσσουσα εν ανάγκη και διαγωνισμόν δια τον καταρτισμόν σχετικής μελέτης.