Πριν 94 χρόνια


ΠΑΡ’ αλιέων ανευρέθη χθες παρά την Αγίαν Σιώνα το πτώμα ενός των πνιγέντων κατά την μεγάλην εβδομάδα επιβατών ιστιοφόρου κατευθυνομένου εις Μάνην. Το πτώμα καταφαγωμένον επροκάλει την φρίκην εις τον θεατήν.

-ΥΠΟ του τμήματος Χωροφυλακής Γαργαλιάνων εμηνύθησαν οι Σπ. Ζόμπολας, Παν. Καλογιάννης, Στ. Αγγελόπουλος και Δημ. Γεωργακόπουλος επί εξυβρίσει της στρατιωτικής αρχής.

-ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ υπό του επ’ αυτοφώρω πταισματοδικείου Γαργαλιάνων εις τριήμερον κράτησιν ο Διον. Μακρής επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.

-ΠΡΟΣΗΧΘΗ εις το επ’ αυτοφώρω πτaισματοδικείον Καλαμών ο ανάπηρος Γ. Αντωνόπουλος ή Καψαμπέλης, διότι παρέβη την περί κλεισίματος των κασταστημάτων αστυνομικήν διάταξιν.

-ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ χθες οι γάμοι του Δημητρίου Φωτάκη μετά της Δος Έμμας Οικονόμου. Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ο Φώτιος Κωστόπουλος. Εις τους νεονύμφους ευχόμεθα τον βίον ανθόσπαρτον.