Πριν 94 χρόνια


ΕΚΤΟΣ του σημειωθέντος προχθές εις τον συνοικισμόν των ενταύθα Αρμενίων κρούσματος ευλογίας ουδέν νεώτερον εσημειώθη, του προσβληθέντος απομονωθέντος υπό της πρώτης στιγμής. Η Νομαρχία υπέμνησε προς το Υπουργείον και δια νεωτέρου τηλεγραφήματός της την ανάγκην της αποστολής σωληναρίων δαμαλίδος προς εμβολιασμόν των προσφύγων, καίτοι παρίσταται ανάγκη όπως ο εμβολιασμός κατόπιν του σημειωθέντος κρούσματος επεκταθή και επί των κατοίκων της πόλεως.

-ΗΓΓΕΛΘΗ εκ Ζακύνθου ότι εσημειώθη εκεί κρούσμα βουβωνικής πανώλους. Το Υπουργείον Εσωτερικών επέβαλεν αυστηράν ιατρικήν εξέτασιν εις τας εκείθεν προελεύσεις, ώρισε δε όπως τα εκείθεν καταπλέοντα ατμόπλοια και ιστιοφόρα είναι εφοδιασμένα δια τα πρυμνήσια με ακάνθας και χωνία.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων παραπεμφθείς εις το επ’ αυτοφώρω πλημμελειοδικείον ο Δημ. Γ. Κουρτόγλου, διότι παρέβη την περί τροχαίας κινήσεως αστυνομικήν διάταξιν.