Πριν 94 χρόνια


ΠΡΟΧΘΕΣ εις την Παραλίαν δια χρηματικήν διαφοράν συνεπλάκησαν μεταξύ των οι Ιωάννης και Αναστάσιος Παυλικακίδαι, ο πρώτος δε τούτων εξαγαγών ξυράφιον επετέθη κατά του δευτέρου. Τα καταφθάσαντα όμως εγκαίρως αστυνομικά όργανα συνέλαβον τους συμπλακέντας κατασχόντα και το ξυράφιον. Αμφότεροι παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-ΜΕΓΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ πλυντήριον Καλαμών «Η Καθαριότης». Περατωθείσης της εγκαταστάσεως των τελειοτέρων αμερικανικών μηχανημάτων του ανωτέρω πλυντηρίου πλησίον του κτήματος Πανταζοπούλου (δυτικόν μέρος Παραλίας) φέρεται εις γνώσιν του κοινού ότι από της προσεχούς Δευτέρας αρχίζει τας εργασίας του.

Η ανωτέρα μέθοδος, η ειδικότης και τα άφθονα μηχανικά μέσα πλύσεως εν συνδυασμώ με την ευθύνην και προσοχήν δια την καθαριότητα, απολύμανσιν και απώλειαν είδους τινός από μέρους ειδικής υπηρεσίας, είναι τα εχέγγυα της εργασίας.

ΑΙ τιμαί είναι ασυναγώνιστοι. Η αμερικανική μηχανή αντικαθιστά το κουρασμένο χέρι της γυναίκας και ο ατμός τα καυσόξυλα. Υπάρχουν τέλεια πλυντήρια, σιδερωτήρια και καθαριστήρια. Είναι κάτι που όλοι χρειαζόμεθα. Η έλλειψίς του εις τον τόπον μας ήτο αισθητή. Πρόκειται να μας δώση την καθαριότητα, που είναι μισή αρχοντιά.