Πριν 94 χρόνια


Την 4ην μ.μ. της χθες εγένετο επί τόπου η διαδικασία των προσωρινών μέτρων του Δήμου Καλαμών εναντίον των κληρονόμων δια την περίφραξιν του εν τη πλατεία Βενιζέλου οικοπέδου των. Πληρεξούσιος του Δήμου παρέστη ο δικηγόρος Π. Στασινόπουλος και των κληρονόμων Λογοθέτου ο Π. Σταματελάκης. Αμφότεροι οι πληρεξούσιοι ανέπτυξαν προφορικώς τας απόψεις των πελατών των, εξητάσθησαν δι’ ακολούθως διάφοροι μάρτυρες. Ο ειρηνοδίκης επεφυλάχθη να εκδώση την απόφασίν του, διατάξας μόνον όπως διακοπή πάσα περαιτέρω εργασία.

-ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ εις την αγοράν μας από μιας εβδομάδος τα πρώτα κεράσια και τα πρώτα τζάνερα, εντελώς άωρα. Πόσον επιβλαβή είναι εις την δημοσίαν υγείαν τα άωρα οπωρικά, και ιδίως δια τα μικρά παιδιά τα πρωτίστως απ’ αυτά ελκυόμενα, περιττόν να σημειωθή. Η Αστυνομία δεν έχει υποχρέωσιν να τα καταστρέφη, όπως όλα τα άλλα επιβλαβή τρόφιμα;

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Αυλώνος επέβαλεν άμεσον προσωπικήν εργασίαν εις τους κατοίκους της κοινότητος και εις τους εν τοις χωρίοις Καλλίτσαινα, Σκλαβέικα και Τρουπάκι προς επισκευήν των οδών της κοινότητος.