Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ 13ΗΝ τρέχοντος μηνός, και από της 10-12 της μεσημβρίας ενεργηθήσεται εντός του χώρου της πανηγύρεως δημοπρασία δια την ενοικίασιν του μπεζεστενίου της ενεργουμένης από 17-21 τρέχοντος μηνός εμποροζωοπανηγύρεως Αρφαρών, οι δε βουλόμενοι να πλειοδοτήσωσι δύνανται να προσέλθωσι κατά την ορισθείσαν ημέραν. Η Επιτροπεία του Ναού Αρφαρών «Άγιοι Θεόδωροι».

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Σταματινού της Αμφείας δια ψηφίσματος εκανόνισε τα ημερομίσθια των εις προσωπικήν εργασίαν υποχρέων κατοίκων της κοινότητος δια την επιδιόρθωσιν των κοινοτικών οδών. Επίσης το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μεθώνης επέβαλε προσωπικήν δια ψηφίσματός του εργασίαν εις τους κατοίκους δια την κατασκευήν κοινοτικών έργων.

-ΤΟ σαλόνι της Κόσσυβα φέρει εις γνώσιν της αξιοτίμου πελατείας του ότι παρέλαβε την Δευτέραν αποστολήν μοντέλλων γυναικείων καπέλλων, απαρτιζομένην από τα κάτωθι: Κρένες, Κορδέλλινα, Μεταξωτά Λακέ και μεταξωτά Φιλγκιουράν.

Τιμαί ασυναγώνιστοι.