Πριν 94 χρόνια


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (του περιοδεύοντος συντάκτου μας). Την Κυπαρισσίαν μεγάλως θα τονώση η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι Μαράθου και εκείθεν εις Πύλον. Η χάραξις της γραμμής προχωρεί. Τα ειδικά συνεργεία επετάχυνον την εργασίαν, κατόπιν μάλιστα της αυστηράς τιμωρίας υπό του Παγκάλου εκείνων οίτινες ήσαν υπαίτιοι της καθυστερήσεως. Ήδη δεν υπολείπεται ο διακανονισμός τεχνικών τινών ζητημάτων δια να αρχίση η κατασκευή της.

Ως είναι γνωστόν εις τους αναγνώστας του «Θάρρους» η σιδηροδρομική γραμμή από Κυπαρισσίας εις Μάραθον εχαράχθη πραπλεύρως της δημοσίας οδού, διέρχεται εκ του άκρου των Φιλιατρών και ακολουθούσα σχεδόν την παραλιακήν γραμμήν καταλήγει εις Μάραθον. Όσον αφορά την χάραξιν της γραμμής από Μαράθου εις Πύλον, ελπίζεται αύτη να μη βραδύνη, κατόπιν των θερμών παρακλήσεων των κοινοτικών συμβουλίων Πυλίας.

-ΣΗΜΕΡΟΝ την 9 και 1/2 εις την μεγάλην αίθουσαν του Αμερικανικού Μπαρ κάμνει την εμφάνισίν του ο δαιμόνιος και γνωστότατος εις την πόλιν μας Καρύδης, όστις θα καταπλήξη πάντας με τα πειράματά του. Απόψε δεν πρέπει να λείψη κανείς από το Αμερικανικόν Μπαρ, όπου ο δαιμόνιος Καρύδης προετοιμάζει εκπλήξεις.