Πριν 94 χρόνια


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (του περιοδεύοντος συντάκτου μας). Τελευταίως εγένετο ένα μέγα βήμα προόδου: Υπεγράφη η σύμβασις του ηλεκτροφωτισμού και η πόλις εντός ολίγου ηλεκτροφωτίζεται. Εις την «Ηλεκτρικήν Εταιρείαν Κυπαρισσίας» της οποίας μετέχουν οι αδελφοί Ισραήλ, έμποροι και ευυπόληπτοι πολίται, το υπουργείον Εσωτερικών επέτρεψε τελευταίως να μετάσχουν και αι κοινότητες Κυπαρισσίας και Παραλίας Κυπαρισσίας δι’ εισφοράς κεφαλαίων ίσων προς το εν εικοστόν του όλου κεφαλαίου της μετοχικής εταιρείας.

Η σύμβασις έχει προ πολλού εγκριθή υπό του αρμοδίου τμήματος του υπουργείου Συγκοινωνίας, αι δε εργασίαι αρχίζουν εντός ολίγου, ώστε να μη βραδύνη η πόλις και απολαύση ενός εκ των πολλών αγαθών του πολιτισμού.

ΟΙ κάτοικοι εξακολουθούν πολύ να υποφέρουν εκ της ελλείψεως ύδατος, φυγαδευομένου καθ’ οδόν εξ ελλείψεως σωλήνων και άλλων τεχνικών μέσων. Το κοινοτικόν συμβούλιον εξέθηκαν εις μειοδοτικόν διαγωνισμόν την εκτέλεσιν του έργου και υπάρχει ελπίς πολύ σύντομα να λείψη το μαρτύριον των κατοίκων και να υπάρχη άφθονον ύδωρ, τώρα μάλιστα που εισήλθομεν εις τον εποχήν του θέρους και το νερό γίνεται πρωτίστη ανάγκη. Παρεκτός τούτου το κοινοτικόν συμβούλιον έχει υπ’ όψιν την μελέτην άλλων έργων κοινής ωφελείας τα οποία εκτελούμενα θα μεταβάλουν την όψιν της πόλεως, δια να αποκτήση και ο λιμήν της κίνησιν κατά πολύ μεγαλυτέραν της σημερινής.