Πριν 94 χρόνια


ΕΙΣ την αίθουσαν του Συνδέσμου των Παντοπωλών συνήλθον προχθές τα μέλη του ενταύθα Συνδέσμου των Καταστηματαρχών Κουρέων και συνεσκέφθησαν δια τον άνισον κανονισμόν του φόρου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, εισηγήσει δε του προέδρου Αλεξανδροπούλου και ομοφώνω αποφάσει της συνελεύσεως απεφασίσθη η αποστολή τηλεγραφικών διαμαρτυριών προς τους πρόεδρον της Δημοκρατίας, υπουργόν Οικονομικών και πρόεδρον της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών Κυπαρισσιώτην, δια των οποίων ζητείται η κατάταξις των κουρέων εις την κλάσιν των σιδηρουργών κ.λπ. και η κατά δόσεις πληρωμή του φόρου επιτηδεύματος, διότι λόγω της οικονομικής των δυσπραγίας καθίσταται εις αυτούς αδύνατον ν’ ανταποκριθώσιν εις την αξίωσιν της ολοσχερούς καταβολής του φόρου.

ΜΕΘ’ ο προτάσει του προέδρου και ομοφώνως της συνελεύσεως γνώμη εξελέγησαν τακτικά μέλη παρά τη Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Καλαμών οι Ανδρ. Αλεξανδρόπουλος πρόεδρος του συνδέσμου και Σταύρος Κρανιδιώτης, αναπληρωματικά δε ο αντιπρόεδρος Ν. Αντωνίου και ο γραμματεύς Γιαννακέας.

-ΠΡΟΧΘΕΣ υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη έξωθι των Γιαννιτσανίκων ο δράστης του τραυματισμού των Μαρίας Κ. Αλεξανδροπούλου και Ελένης Ι. Μπουφέα, Π.Σ. Κουράκλης, ο οποίος μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.