Πριν 94 χρόνια


ΤΟ Υπουργείον Οικονομικών ανεκοίνωσε προς τους Νομάρχας ότι οι διορισθέντες υπάλληλοι μετά την 1ην Δεκεμβρίου 1925, αφ’ ης ετέθη το διάταγμα περί λιποταξίας και ανήκοντες εις την κατηγορίαν των λιποτακτών, δεν δύνανται να μισθοδοτηθούν είτε ανέλαβον υπηρεσίαν είτε μη.

-ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν εν μέσω πλήθους εκλεκτών προσκεκλημένων ο διευθυντής του ενταύθα Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Φιλ. Ντόκος, ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγοράκι του ενταύθα αντιπροσώπου του Αμερικανικού Οίκου «Φορτ» Δ. Ηλιοπούλου, εις το οποίον έδωσε το όνομα Γεώργιος. Το εσπέρας ο Ηλιόπουλος παρέθηκεν εις τους κεκλημένους του πλουσιώτατον γεύμα, το οποίον επηκολούθησε χορός, παραταθείς μέχρι των πρωινών ωρών. Εις τους γονείς και τον ανάδοχον το «Θάρρος» εύχεται να τοις ζήση.

-ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν εις ευρύν κύκλον συγγενών και φίλων ετελέσθησαν οι γάμοι του Παύλου Σταυρόπουλου μετά της δίδος Γκόλφως Καρτάλια. Παράνυμφος παρέστη ο διευθυντής των Γενικών Αποθηκών Τάσος Παπαδόπουλος. Οι νεόνυμφοι ανεχώρησαν δι’ Αθήνας.