Πριν 94 χρόνια


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαβών αφορμήν εξ αποσταλέντος αυτώ τηλεγραφήματος πολιτών της γείτονος πόλεως Μεσσήνης, καταγγελλόντων ότι διάφοροι δουλεύοντες εις προσωπικά πάθη καταμηνύουσιν αθώους πολίτας επί εξυβρίσει του Προέδρου της Δημοκρατίας, απηύθυνε χθες προς τον Νομάρχην το κάτωθι έγγραφον:

«ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝ το συνημμένον τηλεγράφημα και σας παρακαλούμεν να συνεννοηθήτε μετά των λοιπών αυτόθι Αρχών και εις μεν τας διοικητικάς και αστυνομικάς τοιαύτας της περιφερείας σας παραγγείλητε να επιστήσωσι την προσοχήν των, ίνα μη υπό το πρόσχημα παροχής εκδουλεύσεως αβασανίστως υιοθετώσιν εμπαθείς και αβασίμους μηνύσεις, να ώσι δε άγαν μετριοπαθείς περί την  εκτίμησιν τοιούτων μηνύσεων και περί τας επί τούτοις ενεργείας των, διότι πάσα σπουδή ή υπέρμετρος ζήλος προς δημιουργίαν τίτλων αφοσιώσεως θα πεταχθή αμειλίκτως. Παρακαλέσατε δε και τον αυτόθι  εισαγγελέα και δι’ αυτού τον αυτόθι δικαστικόν σύλλογον μετά προσοχής να διερμηνεύωσι τοιαύτας καταγγελίας, ίνα εκλείψωσι εις το μέλλον οι Ηρακλείς, οι τοιαύτας συμφοράς συσσωρεύσαντες εις το Έθνος».

Ο νομαρχών Διδάχος εκοινοποίησε χθες τηλεγραφικώς το ανωτέρω έγγραφον του Προέδρου της Δημοκρατίας εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής και της Αστυνομίας του Νομού, ων εφιστά την προσοχήν επί του ανωτέρω ζητήματος, συγχρόνως δε ανεκοίνωσε τούτο και προς τον εισαγγελέα Γιαρμενίτην.