Πριν 94 χρόνια


Ο διευθυντής της αγροτικής πίστεως της εθνικής Τραπέζης Γ. Τρακάκης κατά την βραχείαν ενταύθα διαμονήν του μας ανεκοίνωσεν ότι πολλά περιμένει από το συγκροτούμενον συνέδριον το οποίον θα ασχοληθή με την εποπτείαν των συνεταιρισμών. Η πρότασις περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού με διοικητικόν συμβούλιον ούτινος θα μετέχουν αντιπρόσωποι του Κράτους, της Εθνικής Τραπέζης και των συνεταιρικών ενώσεων, δεν αμφιβάλλει ότι θα γίνη ασμένως δεκτή, ίνα οι συνεταιρικοί οργανισμοί εξυγιανθούν και αποκτήσουν σύστημα εργασίας και κατευθύνσεως επί βάσεων αγνών συνεταιρικών.

Η Εθνική Τράπεζα, ήτις μεγίστην σημασίαν εις τους οικονομικούς τούτους οργανισμούς αποδίδει, και τούτο ενισχύει πάσαν προσπάθειαν αποσκοπούσαν την βελτίωσιν της οικονομικής θέσεως του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, παρεκτός των άλλων θα οργανώση ειδικήν υπηρεσίαν εξ υπαλλήλων της προς παρακολούθησιν και καθοδήγησιν των ενώσεων αλλά και των συνεταιρισμών εις το έργον των, ελπίζουσα βασίμως ότι το έργον τούτο θα στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας.

-Ο ράπτης Γεώργιος Σταθόπουλος, όστις είχε μεταβεί εις την εν Παρισίοις Ακαδημαϊκήν Σχολήν του Nabolitano, προς παρακολούθησιν της κοπτικής τέχνης, αφίκετο χθες και ανέλαβεν τας εργασίας του.