Πριν 94 χρόνια


Ο πρόεδρος της Κοινότητος Κυνηγού του Αριστομένους εζήτησε παρά της Νομαρχίας, όπως η Κοινότης του μετά του χωρίου Ζερμπίσια αποσπασθούν της δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Παμίσου και υπαχθώσιν εις την δικαιοδοσίαν του Ειρηνοδικείου Εύας, διότι και εγγύτερον προς αυτό ευρίσκονται τα χωρία και ευχερέστερον δύνανται να προστατευθώσι τα συμφέροντα των κατοίκων. Δια τους λόγους τούτους ο πρόεδρος παρακαλεί όπως μετά των δεουσών συστάσεων υποβληθή η αναφορά του εις το Υπουργείον της Δικαιοσύνης, αρμόδιον να αποφασίση.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων παραπεμφθείς εις το επ’ αυτοφώρω πλημμελειοδικείον ο Δημ. Γ. Κουρτόγλου διότι παρέβη την περί τροχαίας κινήσεως αστυνομικήν διάταξιν.

-ΤΑ Κοινοτικά Συμβούλια Μπαλιάγα και Καστανίων δια ψηφισμάτων των κανονίζουν τα ημερομίσθιά των εις προσωπικήν εργασίαν υποκειμένων κατοίκων των κοινοτήτων δια την εκτέλεσιν διαφόρων κοινοτικών έργων.

-ΤΗΝ καθαριότητα της Κοινότητος Λιγουδίστης ανέλαβε κατά την ενεργηθείσαν δημοπρασίαν ο Ανδρ. Γ. Βαβαλέας αντί δραχμών 175 μηνιαίως.