Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

O μεταβάς εις Χατζή υποδιοικητής Χωροφυλακής Πυλίας επληροφόρησε την ενταύθα Διοίκησιν ότι η επισυμβάσα εν Χατζή συμπλοκή και η κατά των προσδραμόντων χωροφυλάκων γενομένη αντίστασις των διασκεδαζόντων πολιτών, εκ της ενεργηθείσης παρ’ αυτού προανακρίσεως απεδείχθη ότι προήλθεν εκ της κρασοκατανύξεως των διασκεδαζόντων πολιτών.

-ΕΙΣ τας ελαίας της περιφερείας της κοινότητος Σελά ενεφανίσθη η νόσος φυματίωσις προς καταπολέμησιν της οποίας ο εκεί δημοσιδάσκαλος Βασιλόπουλος εζήτησεν οδηγίας παρά του νομογεωπόνου.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων ο λιποτάκτης στρατιώτης Κ. Σοφός παραδοθείς εις το Σώμα του.

-ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας μεταβαίνει σήμερον εις Μεσσήνην ο νομογεωπόνος Γαρδίκης, ίνα εκ των μηχανημάτων του εκεί αγροκηπίου δοθώσιν εις την Κοινότητα Μεσσήνης όσα αναγκαιούν εις αυτήν δια την καλλιέργειαν του αγροκηπίου.