Πριν 94 χρόνια


ΠΡΟ πολλού μαστιζόμεθα εν Ελλάδι από την φυματίωσιν (φθίσιν). Μετά δε τους πολέμους η επάρατος νόσος έλαβε τόσον τρομακτικάς διαστάσεις, ώστε κινδυνεύουσι σχεδόν όλα τα παιδιά και οι νέοι να γίνουν φθισικοί εντός ολίγων ετών. Αν και δεν υπάρχουν ακριβείς στατιστικαί και ιδίως εις την ύπαιθρον χώραν, εν τούτοις ο αριθμός των φθισικών εν Ελλάδι ανέρχεται εις 300 χιλιάδες.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ εκ μέρους της πολιτείας δεν ελήφθη σχεδόν ουδεμία σοβαρά φροντίς προς περιορισμόν της επαράτου ταύτης νόσου. Τούτου ένεκεν συνεστήθη εν Αθήναις Αντιφθισική Εταιρεία ίνα πληρώση μίαν πανθομολογουμένην ζωτικήν ανάγκην οία είναι η κατά της φθίσεως άμυνα.

Η Αντιφθισική Εταιρεία προς αποτελεσματικήν διεξαγωγήν του αγώνος κατά της επαράτου νόσου και δια την απόκτησιν και λειτουργίαν όλων των όπλων της αμύνης έχει ανάγκην χρημάτων. Εις άλλα κράτη η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει αναλάβει τον αγώνα τούτον.