Πριν 94 χρόνια


ΧΘΕΣ την 9ην πρωινήν εξερράγη τυχαίως πυρκαϊά εις την εν Κοπανακίω οικίαν των Γεωργίου και Δήμου Αρβανίτου, χάρις δε εις την αυταπάρνησιν του εκεί αστυνομικού σταθμάρχου Δ. Παπανικολοπoύλου και άλλων φιλοτίμων πολιτών, κατορθώθη να διασωθούν τα περισσότερα πράγματα των ενοίκων και να εντοπισθή το πυρ μόνον εις την στέγην ήτις και απετεφρώθη. Αι εκ της πυρκαϊάς ζημίαι είναι σημαντικαί.

-ΕΓΝΩΣΘΗ από εγκυροτάτην – ως πάντοτε – πηγήν, το βραβείον Νόμπελ της Ειρήνης δια το 1926 θα απονεμηθή εις τους Μπριάν και Τσάμπερλαιν. Εις αναγνώρισιν των προσπαθειών των, χάρις εις τας οποίας επετεύχθη η σύναψις της συμφωνίας του Λοκάρνο. Δια τους τυχόν αγνοούντας σημειούμεν ότι το περιλάλητον αυτό βραβείον συνοδεύεται και από ένα λίαν ευχάριστον ποσόν εξ 800 χιλιάδων φράγκων.

-ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΝ υπό της Αστυνομίας εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον οι Αθ. Λουρίδας, Αθ. Βραχάτης, Ν. Μιχαλέας, Αθ. Γιαννόπουλος και Γρ. Κωστάκης επί διαταράξει της κοινής ησυχίας, Φ. Καρράς επί παραβάσει αστυνομικής διατάξεως, Δ. Βίγκος, Αποστ. Σαμψών, Σπυρ. Λιμναίος, Δ. Μανιάτης, Ιορδ. Παπαθεοδωρίδης, Δ. Χριστοδουλόπουλος, Κ. Λαγός, Ηλ. Κακουρίδης, Σάββας Χαντζόπουλος, Σοφρ. Βασιλιάδης, Α. Αρακίλ και Δ. Γοργίδης, διότι παρέβησαν αστυνομικήν διάταξιν δια της οποίας ορίζονται αι ώραι του κλεισίματος των καταστημάτων.