Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εις τας φυλακάς Πύλου ο κατάδικος Μπραΐμης συνεπλάκη μετ’ άλλων καταδίκων. Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξεν ο τραυματισμός του Μπραΐμη δια λίθου εις την κεφαλήν.

-Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Ηλ. Κοντέας, υπέβαλεν αναφοράν εις την Νομαρχίαν και μήνυσιν εις τον Εισαγγελέα, διότι καθ’ α καταγγέλλει, ο κατά την τελευταίαν απουσίαν εις Αθήνας του Δημάρχου, δημαρχών σύμβουλος Λυκουρέζος διώρισεν όλως αυτοβούλως και παρά τας διατάξεις του Νόμου έφορον του Νεκροταφείου τον Ιωάν. Κλείδωναν, προβάς εις απόλυσιν του τέως τοιούτου Αν. Γιάννουκλα, χωρίς πρότερον να ειδοποιήση την Δημαρχιακήν Επιτροπήν και να αποφασίσει αύτη σχετικώς.

-ΠΡΟΧΘΕΣ εισήχθη προς εκδίκασιν η κατά του Ιωάν. Δ. Βαλάρη εκ Μπαρμπατίου Τριπόλεως κατηγορία επ’ αναιρέσει ήτις ανεβλήθη ελλείψει μαρτύρων. Συνήγορος παρίστατο ο δικηγόρος Ν. Σ. Κάρτσωνας.