Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο συλληφθείς και παραπεμφθείς εις τον Εισαγγελέα πρόεδρος του Γεωργικού Ταμείου Φουρτζή Ιωάννης Ηλ. Τσόπελας, κατηγορούμενος επί καταχρήσει χρημάτων του συνεταιρισμού, αφέθη ελεύθερος παρά του Εισαγγελέως, αποδειχθέντος του αβασίμου της κατ’ αυτού κατηγορίας. Τον αποφυλακισθέντα πρόεδρον, επανελθόντα εις το χωρίον του, υπεδέχθησαν οι κάτοικοι μετ’ ακρατήτου ενθουσιασμού δια την απόδοσιν του δικαίου, επηκολούθησε δε ολονύκτιος διασκέδασις.

-ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ χθες την πρωίαν παρά τον Άγιον Νικόλαον οι Αθανάσιος Κατσαούνης και Σ. Κουτσουμπός. Ο Κατσαούνης εκτύπησε τον Κουτσουμπόν δια λίθου εις διάφορα μέρη του προσώπου. Ο δράστης συλληφθείς κρατείται εν τω αστυνομικό τμήματι.

-ΕΙΣ το αστυνομικόν τμήμα Μελιγαλά παρουσιάσθη χθες αυθορμήτως και παρεδόθη ο εκ Τζεφερεμίνης φυγόδικος Παν. Σπανός ή Φερμάνης, ο οποίος αποστέλλεται εις Πειραιά, ίνα παραδοθή εις τον εκεί Εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα ο χωροφύλαξ Ν. Πανώτης επυροβόλησε παρά την οδόν Φαρών άγνωστον παίδα, όστις αφήρεσε εκ του αρτοποιείου Μπασιάκου ένα άρτον.