Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ το απόγευμα οι Κούλης Κουκάκης και Δημ. Μουλκάκος, απολυθέντες προχθές των φυλακών λόγω της αμνηστείας και διατελούντες εν μέθη, εξήγαγον τα περίστροφά των και επυροβόλουν τα κάτωθι του καταστήματος αδελφών Περιστερά εκτεθειμένα ντόμινα. Εκ των πυροβολισμών επανικοβλήθη όχι μόνον το γυναικείον προσωπικόν του καταστήματος, αλλά και όλοι οι περίοικοι της οδού Νεκροταφείου.

ΟΙ δύο φασαρίαι, ως αντελήφθησαν τρέχοντα προς σύλληψίν των τον χωροφύλακα Φ. Κατσουλάκον, ετράπησαν εις φυγήν προς το μέρος του Νεκροταφείου, όπισθεν του οποίου επυροβολήθη ανεπιτυχώς υπό του Δ. Μουλκάκου, αντιπυροβολήσας κατ’ αυτού.

ΕΝ τω μεταξύ έσπευσαν εκεί και άλλα όργανα της καταδιώξεως, επετεύχθη δε η σύλληψις αμφοτέρων. Καθ’ ην στιγμήν μετεφέροντο εις το αστυνομικόν τμήμα, ο Μουλκάκος εβιαιοπράγησεν εναντίον ενός χωροφύλακος και παρέστη ανάγκη να δεθή δια να μεταφερθή εις το τμήμα.

-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα του Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά, άγνωστοι την προπαρελθούσαν νύκτα αφήρεσαν εκ του εν τη θέσει Άγιος Γεώργιος της περιφερείας Νεοχωρίου ποιμνιοστασίου του Κ. Δερτιμάνη 9 πρόβατα και 6 αμνούς αξίας δρχ. 3.000. Ως ύποπτος συνελήφθη ο Γεώργιος Δημητρακόπουλος.