Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ κατά την χθεσινήν ημέραν τα οικογενειακά συμβούλια προκειμένου να ορισθή το μέρος εις το οποίον οι σύζυγοι, οι διάδοχοι, τα κοριτσόπουλα, θα αναζητήσουν ολίγην δροσιάν. Υπάρχουν όμως τόσαι γνώμαι όσοι και οι διασκεπτόμενοι, ένεκα δε τούτου η λήψις οριστικής αποφάσεως διαρκώς αναβάλλεται.

-Ο ωραιογράφος ανεχώρησε χθες ως ανηγγέλθη δια Κιτριές, οπόθεν θα επανέλθη μετά τριήμερον παραμονήν. Εν τω μεταξύ, θα πληρωθή υπό του κομφερανσιέ, όστις λησμονήσας το παρελθόν κατέστη πάλιν λαλίστατος.

-ΚΑΤΑ την χθεσινήν ζουρ φιξ της Παραλίας ο σηματογράφος εσημείωσεν αρκετάς νέας εμφανίσεις. Μετά πολύμηνον απουσίαν έλαβον πάλιν θέσιν μεταξύ των κοσμικών παραγόντων οι παίζοντες με τα χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι προλειαίνουν το έδαφος δια την τυμπανοκρουστικώς εξαγγελθείσαν εμφάνισιν και άλλου θηλυκοκόσμου, υποσχομένου να ταράξη πολλών την ησυχίαν κατά τας ημέρας αυτάς του μεγάλου καύματος.

-ΧΘΕΣ υπεβλήθησαν εις την Νομαρχίαν προς έγκρισιν παρά του προέδρου της Κοινότητος Παραλίας Κυπαρισσίας τα πρακτικά της ενεργηθείσης δημοπρασίας εκποιήσεως ενός οικοπέδου της κοινότητος κειμένου εντός του σχεδίου εκτάσεως 100 τετραγωνικών μέτρων και του οποίου ανεδείχθη αγοραστής ο Ιωάννης Σταματογιαννόπουλος προσενεγκών δραχμάς 455 το μέτρον.