Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΘΕΩΡΩ εαυτόν υπόχρεον όπως και δημόσια εκφράσω τας ευχαριστίας μου και την άπειρον ευγνωμοσύνην μου προς τους εγκρίτους της πόλεώς μας επιστήμονας ιατρούς αδελφούς Θεμ. Αναστασιάδην και Γ. Αναστασιάδην, οίτινες κατόρθωσαν να σώσουν εκ βεβαίου θανάτου την σύζυγόν μου και τον διετή υιόν μου Ηλίαν, πάσχοντα εκ παρατύφου και διαφόρους επιπλοκάς αυτού. Εις τοιούτους επιστήμονας αι ευχαριστίαι και η ευγνωμοσύνη δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν ακριβώς τα πλημμυρίζοντα τα στήθη μου αισθήματα. Ιω. Μανιάτης, διευθυντής Ξενοδοχείου «Μεγάλου Αλεξάνδρου».

-ΟΙ κοινοτικοί σύμβουλοι της Κοινότητος Ανδρούσης κατήγγειλαν τηλεγραφικώς εις την Νομαρχίαν τον προεδρεύοντα πλειοψηφούντα σύμβουλον της κοινότητος, ότι ενώ ούτος τους εκάλεσεν εις συνεδρίασιν δια τας αρχαιρεσίας, κατά την ορισθείσαν ώραν της συνεδριάσεως έκλεισε το κοινοτικόν κατάστημα, ούτω δε εματαιώθη η συνεδρίασις. Οι διαμαρτυρόμενοι σύμβουλοι Ματσούκας, Φωτεινόπουλος και Κουρκουτάς μετέβησαν εν σώματι και διεμαρτυρήθησαν εις τον εκεί ειρηνοδίκην.

-ΤΟ παρά τον ναόν Ταξιαρχών Ξενοδοχείον «Πυλία» του Αθ. Γ. Μυλωνοπούλου διελύθη, των εν αυτώ οικουσών αοιδών μεταφερθεισών εις το νέον αυτού ξενοδοχείον «Καλάμαι», πάροδος οδού Μεσσήνης οικία Παν. Μπιρμπίλη. Το τέως ξενοδοχείον «Πυλία» εκρατήθη ως κατοικία της οικογενείας του Μυλωνοπούλου, ενοικιάζονται δε δωμάτια και οι επιθυμούντες δύνανται ν’ αποταθώσι εις αυτόν.