Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ εδήλωσαν εις τον νομογεωπόνον ότι θα καλλιεργήσωσιν εφέτος όρυζαν εν τη περιφερεία Μεσσήνης οι Γ. Κουμουράς επί 10 στρεμμάτων, Γ. Πλατάρας επί 7 και Χρ. Κουμουράς επί 5 στρεμμάτων προς παραχώρησιν των απαιτουμένων κατά νόμον αδειών καλλιεργείας.

-ΔΙΑ την κατασκευήν διαφόρων έργων το κοινοτικόν συμβούλιον Μεθώνης επέβαλε φόρον 2% επί της αξίας του παραγομένου γλεύκους, επί των διαιτωμένων εν τη κοινότητι μεγάλων ζώων και άμεσον έρανον των κατοίκων αναλόγως της οικονομικής αυτών καταστάσεων.

-ΚΑΤΟΠΙΝ των σημειωθέντων κρουσμάτων ευλογίας η Νομαρχία απέστειλεν εις τας κοινότητας εις τας οποίας εσημειώθησαν τα κρούσματα ανάλογα σωληνάρια δαμαλίδος, παρήγγειλε δε συνάμα τους προέδρους ίνα μεριμνήσωσι δια τον εμβολιασμόν των κατοίκων τάχιστα, εάν δε δεν υπάρχουν κοινοτικοί ιατροί να μεριμνήσουν όπως ενεργηθή παρ’ ιδιωτικών ιατρών των κοινοτήτων των ή των γειτονικών τοιούτων.

-ΟΙ κάτοικοι του τέως Δήμου Αβίας δι’ αναφοράς παρεκάλεσαν την Κυβέρνησιν όπως αποφασίση την κατασκευήν οδών απαραιτήτων προς εξυπηρέτησιν της συγκοινωνίας.