Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εσημειώθη εις την παρά την οδόν Αβίας οικίαν του Π. Καλούλη μηνιγγιτικόν κρούσμα επί της θυγατρός του Αλεξάνδρας, βεβαιωθέν παρά του θεράποντος ιατρού Θ. Αναστασιάδη. Η προσβληθείσα απεμονώθη,

-ΔΙ’ αποφάσεως της Νομαρχίας εκηρύχθησαν έκπτωτοι του αξιώματος του προέδρου οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Μισυρλή και Μεμεριζίου της Πυλίας, διότι δεν διέμενον εις τας έδρας των κοινοτήτων των. Τα συμβούλια συνερχόμενα θέλουν προβή εις την εκλογήν νέων.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Δραγουμάνου επέβαλε τετραήμερον προσωπικήν εργασίαν εις τους κατοίκους της άνω κοινότητος δια την κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών οδών. Επίσης το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μάνεσι – Ιθώμης επέβαλε δεκαήμερον προσωπικήν εργασίαν εις τους κατοίκους της κοινότητος δια την κατασκευήν έργων οδοποιίας.

-ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι και το Δημοτικόν Συμβούλιον δια ψηφίσματος θα παρακαλέση το υπουργείον Γεωργίας προς επέκτασιν και εις την πόλιν των Καλαμών της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος, περί κήπων και δενδροστοιχιών.