Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΥΡΙΕ Νομάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Αστυνόμε, κ. Νομομηχανικέ, ακούσατε το δίκαιον παράπονον μιας συνοικίας ευρισκομένης εν απογνώσει και προστατεύσατέ μας. Η συνοικία Ταξιαρχών απαρτιζομένη εκ 30 οικογενειών, από τεσσαρακονταετίας όλης υδρεύεται εκ του μοναδικού φρέατος της συνοικίας, το οποίον τακτικώτατα επί ισάριθμα έτη εκαθάριζεν ο Δήμος. Σήμερον όμως άνευ δικαιώματος μας αφαιρεί το φρέαρ η εταιρεία Στρούμπου και Σία και απειλούμεθα εν μέσαις Καλάμαις να αποθάνωμεν εκ δίψης ημείς και αι οικογένειαί μας.

Η συνοικία Ταξιαρχών

-ΣΗΜΕΡΟΝ ως εγκαίρως προανηγγείλαμεν, αφικνείται ο διευθυντής δημοσίων έργων Οικονόμου προς παραλαβήν της γεφύρας Λογγάς και διαφόρων άλλων έργων.

-ΔΙ’ αποζημίωσιν του ενεργήσαντος την πασάλωσιν και χάραξιν της κοινοτικής οδού της αγούσης από Οσμάναδα εις το χωρίον Πλάτανος μηχανικού Ιω. Ξαστέρου, το Κοινοτικόν Συμβούλιον εψήφισε δραχ. 5.500.